I. Úvodní ustanovení
Provozovatel internetového obchodu www.inlen.cz je:
Miloslav Chalupa
Kobylnice 15
284 01 Kutná Hora, Česká republika
IČ: 13722662  DIČ: CZ5908211804

email: inlen@inlen.cz


(dále jen eshop)
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“)
a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba,
která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Přístup na eshop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení eshopu dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného
výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu eshopu.
______________________________________________________________________________________

Smluvní podmínky služby „Pokročilé měření konverzí“

Smluvní podmínky upravují pravidla užívání programu služby Seznam Zboží.cz „Pokročilé měření konverzí“ poskytovaného společností Seznam.cz, a.s. (dále jen „Program“).

Následující text je smluvními podmínkami, jejich odsouhlasením se E-shop (dále jen „E-shop“) jakožto zákazník ve smyslu čl. 1.3 Smluvních podmínek upravujících užívání služby Seznam Zboží.cz zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená.

I. Definice a základní rámec

 1. Tyto smluvní podmínky programu služby Seznam Zboží.cz (dále jen „Podmínky Programu“) vydává obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen „Provozovatel“) jakožto provozovatel služby Zboží.cz. Tyto Podmínky Programu upravují vztah mezi Provozovatelem a E-shopem v souvislosti s procesem předávání údajů o zakoupeném zboží do databáze Provozovatele, spolu s e-mailovou adresou Zákazníka E-shopu.
 2. Zákazníky se pro účely těchto Podmínek Programu rozumí osoby, které s E-shopem uzavřely kupní nebo jinou podobnou smlouvu, přičemž je nerozhodné, zda jsou Zákazníci zároveň uživateli služby Zboží.cz (dále jen „Zákazníci“).
 3. Podmínky Programu jsou součástí Smluvních podmínek upravujících užívání služby Seznam Zboží.cz dostupných v Nápovědě služby Seznam Zboží.cz. (dále jen „Podmínky služby Zboží.cz“), které se na vztah mezi E-shopem a Provozovatelem vztahují. Stanoví-li však Podmínky Programu něco jiného než Podmínky služby Zboží.cz, Podmínky Programu mají před Podmínkami služby Zboží.cz přednost.
 4. Nedílnou součástí Podmínek Programu tvoří Smlouva o zárukách při zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

II. Registrace k užívání Programu

 1. E-shop, který se registroval k užívání služby Zboží.cz, je oprávněn registrovat se k užívání Programu v rámci svého uživatelského rozhraní, k němuž mu byl pro účely užívání služby Zboží.cz Provozovatelem vytvořen přístup na http://admin.zbozi.cz (dále jen „Administrace“).
 2. E-shop je na stránce Měření konverzí v Administraci seznámen se zněním Podmínek Programu a Smlouvy.
 3. Oprávněný zástupce E-shopu vysloví souhlas s Podmínkami programu a Smlouvy, a to odpovědí „Ano, souhlasím“. Přistoupení na znění podmínek Programu a Smlouvy je považováno za uzavření Smlouvy.
 4. Smlouva a souhlas s Podmínkami se uzavírají na dobu neurčitou. Maximální délka trvání Smlouvy je podmíněna trváním účasti E-shopu na službě Zboží.cz.

III. Pravidla užívání Programu

 1. E-shop, který odsouhlasil Smluvní podmínky, má možnost implementovat na své webové stránky konverzní kód, pomocí kterého bude E-shop předávat Provozovateli údaje o Zákazníkem zakoupeném Zboží, stavu objednávky a e-mailovou adresu Zákazníka do databáze Provozovatele (dále jen „Konverzní kód“).
 2. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se E-shop zavazuje informovat Zákazníka, že jeho e-mailová adresa, jestliže je sama o sobě osobním údajem ve smyslu Zákona, bude předána Provozovateli jakožto zpracovateli osobních údajů s možností kontaktování Zákazníka prostřednictvím e-mailu s výzvou na vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v E-shopu a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v E-shopu. Dotazníky i hodnocení budou dostupné na zbozi.cz.
 3. Implementací Konverzního kódu se E-shop se zavazuje, že je Konverzní kód zasílán při každém dokončení objednávky Zákazníky a že nebude žádným způsobem zkreslovat údaje zasílané jeho pomocí.
 4. Implementací konverzního kódu se E-shop zavazuje, že nebude ovlivňovat Zákazníky v jejich hodnocení, zejm. např. vyzýváním zákazníků k pozitivnímu hodnocení či jejich postihování za negativní hodnocení anebo vyplňování hodnocení zaměstnanci E-shopu či jím pověřenými osobami.
 5. E-shop je oprávněn předat Provozovateli pomocí Konverzního kódu e-mailové adresy pouze těch Zákazníků, kteří projevili souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V případě, že Zákazník svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolá, je povinen E-shop neprodleně informovat Provozovatele. E-shop v plném rozsahu odpovídá za újmu, která Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením povinností dle tohoto odstavce Podmínek Programu.
 6. E-shop bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat údaje předané prostřednictvím Konverzního kódu ze strany E-shopu.
 7. Provozovatel má možnost udělit či odebrat provozovně E-shopu certifikát kvality a to na základě vnitřních kritérií popsaných v Nápovědě, které zohlední spokojenost zákazníků s nákupem v E-shopu. Tento certifikát bude E-shop oprávněn použít na stránkách provozovny, i pomocí dalších forem komunikace. O přidělení či odebrání certifikátu bude E-shop informován elektronickou cestou na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Administraci. V případě odebrání certifikátu je E-shop povinen jej bez zbytečné prodlevy přestat používat. E-shop není oprávněn použít certifikát kvality v kterékoliv jiné provozovně, než v té, pro kterou byl udělen.
 8. V případě porušení Pravidel užívání Programu je Provozovatel oprávněn omezit do odvolání výhody, které E-shop získá svou účastí v Programu.
 9. __________________________________________________________________________________

IV. Ochrana osobních údajů

 1. E-shop jakožto správce osobních údajů Zákazníků předává Provozovateli jakožto zpracovateli e-mailové adresy Zákazníků za účelem, aby je Provozovatel mohl využít ke kontaktování Zákazníků E-shopu s dotazníky spokojenosti s objednávkou a žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu provozovaném správcem.
 2. E-shop se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající správcům osobních údajů ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. E-shop odpovídá za to, že shromažďování a zpracovávání osobních údajů probíhá na základě souhlasu Zákazníků E-shopu a prohlašuje, že má potřebnou registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Provozovatel se jakožto zpracovatel osobních údajů zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetím osobám a že dodrží podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Provozovatel se dále zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. V této souvislosti Provozovatel bude zpracovávat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za to, že neoprávněné osoby nebudou přistupovat k osobním údajům a nedojde k neoprávněnému nakládání s osobními údaji.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Podmínkami Programu a Smluvními podmínkami služby Zboží.cz neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky Programu v přiměřeném rozsahu změnit, a to i bez předchozího upozornění E-shopu. Aktuální verze podmínek bude vždy dostupná na stránkách nápovědy pro internetové obchody služby Zboží.cz.
 4. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 11.4.2016


IV. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky eshopem, za případné chyby při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Uzavření smlouvy eshop neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na eshopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,
jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat jiné barvy  aj..).

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

V. Ceny
Ceny uvedené na eshopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře
je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

VI. Dodání zboží
Kupující / spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v eshopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)
2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy,  zboží, které od něho obdržel.
3. Ustanovení § 1832 odst. 4 občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů.
5. Po vrácení zboží (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu.
6. V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
7. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu hradí plně kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
8. Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem).
Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII. Práva z vadného plnění - Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),
lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.
10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
Některé obrázky mohou mít pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti.
Z tohoto důvodu zboží nemusí plně odpovídat vyobrazení.
Eshop si vyhrazuje na tyto změny právo bez předchozího upozornění.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.