Kategorie

Kyselina chlorovodíková, solná 31% 1l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY !!!

 !!! INFO O DODÁNÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ !!!


 


 

39,00 Kč s DPH

Koupit

32,23 Kč bez DPH

00591

8595195900591

Dostupnost ve dnech: skladem

 Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Návod k použití: Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Bezpečnostní upozornění


            GHS07 - dráždivé látky         GHS05 - korozivní a žíravé látky

 

Obsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


   Ostatní výrobky ve stejné kategorii: 30
   

   Košík  

   Žádné zboží

   Poštovné 0,00 Kč
   DPH 0,00 Kč
   Celkem 0,00 Kč

   Ceny jsou s DPH

   K pokladně

   Heuréka - Ověřeno zákazníky

   LiveZilla Live Help